اعضای انجمن

پیمانکاری گلخانه معینی

شرکت گلشن سازه

تولیدی گلشن ابتکار

شرکت طلا کشت گلشن نقش جهان

گروه تولیدی سبز رویش گلشن

شرکت رویال گلشن پارسیان

شرکت تعاونی خود سازه گلشن

مجموعه برشکاری هاشمی

شرکت فنی و مهندسی ارگ سبز