برابر تفاهم با معاون آموزشی دانشگاه علمی کاربردی کبوتر آباد در صورت رسیدن به حد نصاب کافی از متقاضیان مدرک دانشگاهی کشاورزی حداقل پانزده نفر کلاسهای آموزشی تحت عنوان پردیس دانشگاهی گلشن٬ در شهر گلشن برگزار می‌شود مدت ثبت نام تا ۲۴ بهمن تمدید شد.